Một số vấn đề về độ tuổi các cấp học

0
332
Đánh giá post

Ngày nay, hoạt động giáo dục của con người luôn được ưu tiên hàng đầu, trở thành một chức năng sinh hoạt không thể thiếu được và không bao giờ mất đi ở mọi giai đoạn phát triển của xã hội. Hoạt động giáo dục ở nước ta được phân thành nhiều cấp theo từng độ tuổi các cấp học tương ứng theo quy định. Bài viết sau đây xin chia sẻ về một số vấn đề về độ tuổi các cấp học.

Độ tuổi các cấp học
Độ tuổi các cấp học

Quy định về độ tuổi các cấp học

Quy định về độ tuổi các cấp học được thể hiện cụ thể như sau:

Quy định về độ tuổi các cấp học cho trẻ em mầm non như sau:Trường mầm non nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi vào học.Trẻ em khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định chung.

Quy định về độ tuổi các cấp học đối với Giáo dục tiểu học như sau: Học sinh vào học lớp một từ 06 tuổi và được tính theo năm.

Giáo dục tiểu học bắt đầu năm 6 tuổi đến hết năm 10 tuổi. Cấp I là một cấp học phổ cập, bắt buộc đối với mọi công dân, gồm có 5 trình độ, từ lớp 1 đến lớp 5. Chương trình được triển khai học tại bậc tiểu học được ban hành và thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đây là chương trình quốc gia. Để tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận dễ dàng bậc học này thì các trường tiểu học theo quy định được bố trí tại từng xã, phường, thị trấn.

Quy định về độ tuổi các cấp học đối với Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh phải hoàn thành chương trình tiểu học mới được vào học lớp sáu. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm;

Trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam Trung học cơ sở (trước kia được gọi là cấp II) trên Tiểu học và dưới Trung học phổ thông được thực hiện liên tục trong 04 năm. Thông thường, độ tuổi học sinh ở trường Trung học cơ sở là từ 11 tuổi đến 15 tuổi. Đây cũng là một cấp học phổ cập, một cấp học bắt buộc để công dân có thể có một nghề nghiệp nhất định (tốt nghiệp cấp II có thể học nghề hay trung cấp chuyên nghiệp mà không cần học tiếp bậc Trung học phổ thông). Để tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận dễ dàng bậc học này, trường Trung học cơ sở được bố trí tại từng xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có một số xã chủ yếu là ở các xã ở vùng sâu, vùng xa hoặc hải đảo không có trường Trung học cơ sở.

Xem thêm: Nhập học

Quy định về độ tuổi các cấp học đối với Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trải qua kỳ xét tuyển đầu vào mới được vào học lớp mười. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm.

Giáo dục trung học phổ thông, hay còn được gọi là cấp III, là cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 3 năm từ lớp 10 đến lớp 12. Học sinh vào học lớp 10 phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi.

Xem thêm: Đăng ký nhập học online

Quá độ tuổi quy định nhưng vẫn muốn theo học thì có được không?

Theo Điều 32 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Tuổi trẻ em mầm non như sau: Giáo dục mầm non đối với trẻ trong độ tuổi từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. Đối với trẻ em khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định chung.

Theo Điều 33 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng 9 năm 2020 quy định về Tuổi của học sinh tiểu học:

Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm. Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp một ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp một vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Học sinh tiểu học học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định trong trường hợp học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người khuyết tật, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh ở nước ngoài về nước và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 33 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 9 năm 2020  quy định về Tuổi của học sinh trường trung học:

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước đó.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

Xem thêm: Hồ sơ chuyển trường tiểu học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here